Värderingar

Värderingar spelar en avgörande roll i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De fungerar som kompasser som hjälper individer att navigera i sitt liv och fatta beslut som är i linje med vad som är viktigt för dem.

Vad är värderingar?

Värderingar i ACT-sammanhang är valda livsriktningar eller kvaliteter som individer strävar efter att inkorporera i sina handlingar. De är inte mål som kan uppnås och bockas av, utan snarare önskvärda kvaliteter man strävar efter att upprätthålla genomgående i livet.

Varför är värderingar viktiga i ACT?

  1. Riktning och motivation: Värderingar ger riktning och meningsfullhet till våra liv. De är kraftfulla motivatorer som hjälper oss att engagera oss i beteenden som är givande på lång sikt.
  2. Hantering av svårigheter: Genom att fokusera på värderingar kan individer bättre hantera svåra situationer och känslor, eftersom de känner att deras handlingar är meningsfulla.
  3. Personlig utveckling: Att leva i enlighet med sina värderingar främjar personlig tillväxt och bidrar till ett rikare och mer uppfyllande liv.

Hur används värderingar i ACT?

  1. Identifiera värderingar: Arbetet börjar med att hjälpa patienten att identifiera sina egna värderingar. Detta kan innebära reflektion över vad som verkligen är viktigt i olika livsområden såsom relationer, karriär, hälsa och personlig utveckling.
  2. Sätt värderingarna i handling: När värderingarna är identifierade, uppmuntras patienten att sätta dem i praktiken genom konkreta handlingar. Detta kan innebära att göra förändringar i livsstil eller att börja med nya aktiviteter som reflekterar dessa värderingar.
  3. Övervinna hinder: En viktig del av ACT är att lära sig att hantera de hinder som kan dyka upp när man försöker leva enligt sina värderingar. Detta kan inkludera att hantera rädsla, ångest eller andra svåra känslor.

Exempel på övning: Värderingsbaserad målsättning

  1. Be patienten att välja ett livsområde som är viktigt för dem.
  2. Diskutera vad deras värderingar är i detta område.
  3. Uppmuntra dem att sätta upp små, konkreta mål som är i linje med dessa värderingar.
  4. Följ upp och reflektera över hur dessa handlingar påverkar deras välbefinnande och livskvalitet.

Några avslutande tankar…

Värderingar i ACT är inte bara idéer eller övertygelser, de är handlingsorienterade vägledningar som hjälper individer att leva meningsfulla och uppfyllande liv. Genom att arbeta aktivt med värderingar kan patienter hitta större klarhet och motivation för att ta sig an livets utmaningar på ett konstruktivt och tillfredsställande sätt.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 januari, 2024