Vad kännetecknar ACT?

Det finns några saker som skiljer ACT från andra psykologiska behandlingsmetoder som exempelvis KBT.

ACT bygger på inlärningsteori

ACT är en vidareutveckling av KBT och utgår precis som KBT från inlärningsteori och beteendeanalys. I en ACT behandling försöker vi nalysera varför klienten gör på vissa sätt, dvs. klientens beteenden.

Det som framförallt påverkar våra beteenden är vilka konsekvenser ett beteende leder till och särskilt mycket påverkar de direkta kortsiktiga konsekvenserna. Ett tydligt exempel på detta är rökning, som på kort sikt kan ge oss fördelar, men på lång sikt riskerar att skada oss.

Flexibelt förhållningssätt till inre upplevelser

En skillnad mellan ACT och traditionell KBT är hur man i behandlingen förhåller sig till klientens symtom och inre upplevelser.

En KBT behandling inleds vanligtvis med en kartläggning där man försöker förstå hur klientens tankar, känslor och handlingar hänger samman och påverkar de symtom klienten upplever. Genom att förstå detta samband kan man sedan hitta strategier för att gradvis minska symtomen, exempelvis genom att klienten får träna sig i ett mer realistiskt sätt att tänka om sig själva och sin omvärld.

I en ACT behandling ser man istället klientens tankar, känslor och kroppsreaktioner som separata företeelser. Istället för att försöka förstå hur allt hänger samman och förändra innehållet i dessa upplevelser är målet att klienten ska få ett mer distanserade förhållningssätt till sina upplevelser. På så vis kan klienten – oavsett vad klientens tankar eller känslor innehåller – bli mer flexibla i sitt sätt att handla.

I ACT lyfter man alltså fram att vi människor faktiskt kan välja hur vi vill agera oavsett vad vi tänker och att vi kan lära oss att ibland stå över våra impulser och känslor.

Humanistisk syn på hälsa

ACT utgår från en humanistisk hälsosyn där hälsa främst handlar om i vilken utsträckning en människa har förmåga att kunna förverkliga det som är viktigt i livet. Detta kan jämföras med KBT som oftare utgår från en biomedicinsk inriktning där hälsa främst ses som frånvaro av symtom.

Något förenklat kan man säga att en traditionell KBT behandling syftar mot att patienten ska minska sina symtom medan en ACT behandling syftar till patienten ska öka sin livskvalité.

En ACT behandlingen handlar därför mer om att lära patienten färdigheter att hantera svårigheter i livet snarare än att bota patientens ”fel”.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 23 januari, 2024