KBT teori

Även om KBT främst grundar sig på empirisk forskning så baseras mycket av de tekniker man använder sig av inom KBT på olika teorier. De största teorierna inom KBT är inlärningsteorin som utformats av bl.a. B.F. Skinner samt olika kognitiva teorier. Läs mer om detta under KBTs histora.

Inlärningsteori

Inlärningsteorin handlar om hur människan lär sig saker.

Den enklaste formen av inlärning är klassisk betingning som är en form av är form av inlärning där ett stimuli (sinnesintryck) kopplas ihop med ett annat sinnesintryck. I ett klassiskt experiment av Pavlov experiment på hundar. Läs mer om det här.

En annan form av inlärning är intrumentell inlärning även kallad operant betingning. Det handlar om att öka beteenden som leder till någon form av belöning och minska eller helt sluta med beteenden som leder till bestraffning. Det är alltså konsekvenserna som styr vårt handlande.

En tredje form av inlärning är modellinlärning som utvecklats av bl.a.a Bandura och den handlar om att vi lär oss genom att se på

Kognitiv teori

Kognitiv teori utgår från att psykologiska problem uppkommer av att en person har olika dysfunktionella grundantaganden eller scheman om jaget och omvärlden. Dessa grundantaganden påverkar i sin tur hur personen uppfattar och tolkar omvärlden. Har man grundantagandet att man själv är värdelös och inkompetent så reagerar man kanske annorlunda än om man hade grundantagandet att man var kompetent och värdefull. Läs mer om kognitiv teori här.


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 17 januari, 2024