Mål i handledning

En av de bättre sakerna med att sommaren är över är att jag åter få starta upp mina handledningsgrupper ute i primärvården! Denna höst har jag dessutom en ny sak jag prövar i alla mina grupper vilket gör det extra spännande. Vi sätter upp två olika mål för vårt handledningsarbete.

Jag har flera år experimenterat med att varva den vanliga ärendehandledningen, där vi drar patientfall, med andra typer av handledningsmoment. Det kan exempelvis handla om att tillsammans rollspela kluriga patientfall och öva specifika kliniska färdigheter eller jobba med processhandledning där målet är att få mottagningsarbetet att flyta bättre! Detta är något som brukar vara väldigt uppskattat, dock kan jag själv uppleva att det ibland blir lite ostrukturerat när vi arbetar på flera olika ”nivåer” samtidigt. Denna termin prövar jag därför ett litet nytt grepp för att få en bättre struktur i denna ”mix”. Alla deltagare i alla mina grupper har fått i uppgift att fundera ut och bestämma minst ett mottagningsmål och ett personligt mål som vi tillsammans ska arbeta mot under terminen.

Mottagningsmålen ska handla om vilken riktning vi önskar utveckla vårt mottagningsarbete. Några exempel på mottagningsmål är:

 • Ta fram tydliga riktlinjer för suicid
 • Förbättra bokningsrutiner
 • Hantera inflödet av patienter
 • Få fler patienter till gruppbehandlingar
 • Hitta metoder för att minska den egna stressen
 • Korta och helst jobba bort köer

De personliga målen handlar om vad jag som behandlare önskar bli bättre på under terminen. Exempel här är:

 • Bli bättre på bedömning
 • Lära mig fler kliniska interventioner ”utantill”
 • Förbättra mer allmänna kliniska färdigheter
 • Skriva kortare journalanteckningar
 • Bli bättre på att hålla besökstiderna
 • Börja utvärdera mitt kliniska arbete
 • Öka min medvetenhet kring kliniska val

Min förhoppning är att dessa mål kommer fungera som en ”röd tråd” under handledningen och göra det enklare att prioritera vad vi ska lägga fokus på vid varje tillfälle. I december kommer vi att utvärdera om vi nått våra mål! Det ska bli spännande!

Vad är dina mål med att gå i handledning och hur följer ni upp dessa?


Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 22 december, 2023