PTP-program – Om depression

Här kommer några frågor om depression. Kopiera in frågorna i ett eget dokument och svara i punktform under varje fråga.
Tänk på att alltid avidentifiera alla exempel från ditt eget kliniska arbete.

Hur vanligt är depression?

 • Hur stor är livstidsprevalens för kvinnor och män? Ange källa.
 • Hur stor är punktprevalensen? Ange källa
 • Hur många patienter med depression borde det innebära finns listade på din vårdcentral?
 • Hur många patienter har fått diagnoser på din vårdcentral? Försök ta fram statistik.

Hur kan vi förstå depression ur ett KBT perspektiv

 • Hur kan vi förstå depression ur ett KBT-perspektiv? Ge exempel på två olika modeller för depression
 • Hur kan vi förklara depression för en patient? Ge exempel på hur du på ett validerande sä upptäcka tt kan beskriva depression utifrån ett KBT-perspektiv.
 • Hur kan vi på ett pragmatiskt sätt använda diagnosen depression utan att fastna i ett cirkelresonemang?

Hur kan vi upptäcka depression

 • Ge exempel på några lämpliga screeningfrågor som kan hjälpa oss upptäcka depression?
 • Ge exempel på några lämpliga skattningsskalor som kan hjälpa oss upptäcka depression?

Hur kan vi bedöma depression

 • Vad är diagnoskriterierna för depression?
 • Vilka diagnoskoder kan du använda vid depression?
 • Vad är viktigt att tänka på under en bedömning?
 • Vilka vanliga över- och underskottsbeteenden brukar patienter med depression uppvisa?
 • Vad kan vi lyssna efter under den kontextuella analysen?
 • Vilka differentialdiagnoser bör vi överväga vid depression?
 • Hur kan vi på ett enkelt sätt screena för bipolär sjukdom?
 • Vilka somatiska tillstånd kan leda till depressionsliknande tillstånd?
 • Vilka blodprover bör vi ta på en patient med depression och varför tar vi dessa prover? Fråga dina läkarkollegor!
 • Hur gör vi en suicidriskbedömning enligt rutinerna?

Hur kan vi behandla depression med KBT

 • Vilka olika moment brukar vanligtvis ingå i en KBT behandling vid depression?
 • Vilka moment har du prövat att arbeta med vid depression?
 • Beskriv kort hur man kan lägga upp en beteendeaktivering? Vilka olika ”delsteg” brukar ingå i en sådan behandling?
 • Hur har du använt dig av aktivitetsdagböcker? Vilka olika har du använt? Varför har du använt just denna/dessa?
 • Hur kan man arbeta med beteendeexperiment? Vad är det vi önskar att patienten ska lära sig av detta?
 • Hur kan man arbeta med grubbel vid depression?
 • Hur kan man arbete med kognitiv omstrukturering och/eller defusion vid depression?
 • Hur kan man arbeta med problemlösning vid depression?
 • Hur kan vi arbeta med sömnproblem vid depression?
 • Hur kan vi arbeta med plusaktiviteter? Finns några risker med detta?
 • Hur kan vi arbeta med värderingar?
 • Hur kan vi lägga upp en vidmakthållandeplan vid depression?

Läkemedel och sjukskrivning

 • Vilka läkemedel är vanliga vid behandling av depression?
 • Hur väljer läkarna läkemedel och doser? Fråga dina kollegor
 • Hur är reglerna kring sjukskrivning vid depression?
 • Ge exempel på några vanliga funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar vid depression?

Hur kan vi utvärdera en depressionsbehandling

 • Vilka skattningsskalor har du använt för att utvärdera dina behandlingar? Varför just dessa?
 • Pröva att utvärdera fem behandlingar och undersök den genomsnitlliga behandlingseffekten

Skrivet av Mattias Myrälf, senast uppdaterad 26 mars, 2020