Vad är MI?

Motiverande samtal (MI) är både ett förhållningssätt och en samtalsmetod som syftar till att stärka en individs egen motivation till förändring. MI utvecklades av de två amerikanska psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick i början av 1980-talet.

Motiverande samtal (MI) har visat sig vara effektiv i en rad olika sammanhang, bland annat missbruksvård, psykisk ohälsa och beteendeproblem. Samtalen präglas av en respektfull och empatisk atmosfär där individen får utrymme att utforska sina tankar, känslor och motivation till förändring. Här är en kort översikt av metoden:

MI är ett förhållningssätt

MI förhållningssättet bygger på följande delar:

 • Samarbete: Istället för att inta en expertroll försöker vi i MI inta en position som samarbetspartner där vi tillsammans med individen kan bygga en gemensam plattform för förändring.
 • Acceptans: I MI försöker vi acceptera personens tankar och känslor utan att döma och skapar en trygg grund för att utforska möjligheterna till positiv förändring.
 • Visa välvilja: Genom att visa empati och förståelse för personens perspektiv kan vi bygga en relation av tillit och ömsesidig respekt som främjar öppen kommunikation.
 • Framkalla motivation: I MI fokuserar vi på att hjälpa personen att hitta och uttrycka sina egna skäl och önskan om förändring. Vi har en stark tro på personens inneboende resurser och förmåga att hitta drivkrafter för positiv förändring.

MI är en samtalsmetod

Ett MI-samtal innefattar fyra olika faser eller processer:

1. Engagera – skapa en trygg relation

Det viktigaste är att skapa en relation av tillit och ömsesidig respekt med den du samtalar med. Visa att du bryr dig och att du är där för att lyssna och stötta.

Var klientcentrerad

Fokusera på personens tankar, känslor och behov. Låt dem styra samtalet och ge dem utrymme att uttrycka sig fritt.

Använd aktivt lyssnande (BÖRS)

Bekräfta det du hör, ställ Öppna frågor, Reflektera tillbaka vad du har hört och Sammanfatta det ni har pratat om. Detta visar att du lyssnar aktivt och att du bryr dig om vad personen har att säga.

2. Fokusera – hitta en riktning för samtalet

Tillsammans med personen du samtalar med identifierar ni ett tydligt fokus för samtalet.

– Vad vill de förändra?
– Vad är deras mål?

Använd Meny – agenda

Presentera olika alternativ för hur ni kan gå vidare i samtalet. Detta ger personen en känsla av kontroll och de kan välja det som de känner sig mest bekväma med.

Erbjud information i dialog med U-T-U

Ge relevant information på ett sätt som är anpassat till personens behov och förutsättningar. Använd gärna samtalsmodellen U-T-U:

 1. Utforska: Ställ frågor som uppmuntrar till reflektion och hjälper personen att se sin situation från olika perspektiv.
 2. Tillför information: Ge relevant information som kan bredda personens perspektiv på situationen.
 3. Utforska igen: Efter att du har tillfört information, ställ nya frågor för att se hur personen har tagit emot den och hur den har påverkat deras tankar och känslor.

Framkalla – väcka motivation till förändring

Ge plats för förändringsprat genom att skapa en trygg miljö där personen känner sig bekväm att uttrycka sina tankar och känslor om förändring, både positiva och negativa.

Uppmärksamma, reflektera och ställ öppna frågor

Var lyhörd för tecken på förändringsprat, till exempel när personen uttrycker en önskan om att förändra något eller när de talar om hur de skulle vilja att saker och ting var annorlunda. Reflektera tillbaka det du har hört och ställ öppna frågor som lockar fram eller förstärker förändringsprat.

Väck hopp

Använd skalorna ”Hur viktigt?” och ”Hur stor tilltro?” för att hjälpa personen att identifiera hur viktig förändringen är för dem och hur stor tro de har på att de kan lyckas.

Sammanfatta

Sammanfatta det ni har pratat om och lyft fram de viktigaste punkterna. Detta hjälper till att skapa en tydlig bild av situationen och ger personen en bra grund för att gå vidare.

Planera – att ta steget mot förändring

Hitta sätt att göra förändringen på. Tillsammans med personen du samtalar med brainstorma ni olika sätt att genomföra förändringen.

Utarbeta en handlingsplan

Skapa en detaljerad handlingsplan som tydligt definierar mål, delmål, strategier och tidsplaner.
Om det är lämpligt kan man använda SMART – modellen för att skapa en effektiv handlingsplan:

 • S: specifika mål
 • M: mätbara mål
 • A: aktionsinriktning
 • R: realistiska mål
 • T: tidsbestämda mål

Bedöm motivation/beredskap

Använd skalfrågorna ”Hur VIKTIGT är det för dig att…” och ”Hur stor TILLTRO till dig själv har du att…” på en skala mellan 0-10 för att bedöma personens motivation och beredskap till förändring.

Förebygg motstånd

Var medveten om att motstånd kan uppstå under förändringsprocessen.

 • Hejda din rättningsreflex: Undvik att argumentera, rätta till, utreda som expert eller klandra. Dessa beteenden kan skapa motstånd och hindra personen från att ta emot din hjälp.
 • Be om lov: Om du vill ge råd eller föreslå något, be alltid om lov först. Detta visar att du respekterar personens autonomi och ger dem en känsla av kontroll.
 • Vid motstånd: Om du möter motstånd, ”rulla med motståndet”. Gör en bekräftande reflektion och ställ en öppen fråga som möjliggör att ni kommer vidare och inte fastnar i motståndsprat.

MI kan hjälpa oss anpassa våra insatser till patientens nuvarande beredskap till förändring

Bedöm personens motivation/beredskap till förändring med skalfrågorna:

– Hur VIKTIGT är det för dig att… på en skala mellan 0-10
– Hur stor TILLTRO till dig själv har du att… på en skala mellan 0-10?

Vad gör man vi olika beredskaper?

Inte beredd

 • Framkalla dissonans: Skapa en kognitiv spänning genom att belysa skillnaden mellan individens nuvarande situation och deras önskade läge. Använd U-T-U (Unhappy, Thought, Unhappy) för att identifiera källan till missnöje.
 • Väcka hopp och/eller oro: Använd information och dialog för att väcka hopp om förbättring och samtidigt lyfta fram eventuella negativa konsekvenser av att inte förändra sig.
 • Utforska och tillför information: Uppmuntra till reflektion och ge relevant information som kan bredda individens perspektiv på situationen.
 • Så ett frö och öppna nya perspektiv: Plantera en tanke om att förändring är möjlig och introducera nya sätt att se på situationen.
 • Stärk självtilliten: Bygg upp individens tro på sin förmåga att hantera förändring och nå sina mål.
 • Invitera till samarbete: Skapa en trygg och stödjande miljö och bjud in till ett gemensamt arbete mot positiv förändring.

Ambivalent

 • Använd beslutbalans: Presentera både för- och nackdelar med nuvarande situation och en potentiell förändring på ett strukturerat och tydligt sätt.
 • Kartlägg nackdelar med nuvarande situation: Hjälp individen att identifiera och konkretisera de negativa aspekterna av att inte förändra sig.
 • Fördelar med förändring: Belys de positiva effekterna av att ta steget mot förändring och hur det kan förbättra individens liv.

Beredd

 • Skapa en handlingsplan: Vid beredskap att förändra skapar ni tillsammans en detaljerad handlingsplan som tydligt definierar mål, delmål, strategier och tidsplaner.

Några tips

 • MI är en process, inte en händelse. Det tar tid och tålamod att bygga en relation och motivera till förändring.
 • Var flexibel och anpassa din strategi till individens behov. Det finns ingen universell metod som fungerar för alla.
 • Fokusera på personens styrkor och resurser. Hjälp dem att se att de har förmågan att förändra sina liv.
 • Var positiv och uppmuntrande. Tro på personens förmåga att lyckas.

MI kan vara ett användbar metod för att hjälpa individer att göra positiva förändringar i sina liv. Genom att använda MI på ett respektfullt och lyhört sätt kan du skapa en trygg miljö där personer känner sig bekväma att utforska sina tankar, känslor och motivation till förändring.