Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sina rötter i både kognitiv terapi och beteendeterapi.

KBT är en aktiv behandlingsform där klient och terapeut gemensamt arbetar med att lösa klientens problemet här och nu.

KBT bygger på modern forskning och är idag den terapiinriktning som har bäst vetenskapligt stöd vad gäller effektiva metoder för rad olika problemområden och diagnoser.

KBT utvecklades ursprungligen som en effektiv behandling av depression och ångest men har idag expanderat till att vara en effektivt verktyg vid förändrings- och utvecklingsarbete i de flesta sammanhang.

Målet med KBT

I KBT arbetar man med att förändra de tankar, känslor och handlingsmönster som leder till att patienten mår dåligt. KBT är en aktiv terapiform där patient och terapeut gemensamt arbetar med patientens problem. I KBT tänker man att patienten är expert på sina egna problem och fokus ligger på det som händer här och nu i patientens liv. KBT är också en evidensbaserad terapi och med det menas att alla tekniker som används är vetenskapligt utprövade för att ge så bra resultat som möjligt.

Kännetecken för KBT

Här är några av de saker som kännetecknar KBT.

  • KBT är en evidensbaserad terapi och använder tekniker med forskningsstöd.
  • KBT är inriktad på att avhjälpa de symtom patienten lider av.
  • KBT är vanligtvis en korttidsterapi, dvs i de flesta fall 1- 20 sessioner.
  • I KBT råder jämställdhet mellan terapeut och patient och båda arbetar tillsammans med att lösa patientens problem.
  • KBT utgår från mål som gemensamt bestämts av patient och terapeut.
  • En KBT-session är väl strukturerade.
  • KBT använder sig av hemuppgifter som gör patienten aktiv och delaktig i terapin.
  • I KBT har inte terapeuten några hemligheter utan patienten räknas som expert på sitt eget liv.

Hur går en KBT behandling till?

KBT ges oftast som en korttidsterapi, dvs i de flesta fall mellan 1-20 sessioner. Under de inlednande samtalen försöker man att avgränsa ett tydligt mål som patient och terapeut gemensamt ska arbeta med hjälp av olika KBT tekniker. Det är också vanligt att man använder sig av olika slags skattningsformulär för att kunna kontrollera hur KBT behandlingen fortgår.

I KBT arbetar patient och terapeut gemensamt med ett eller flera avgränsande problem. Målet är först att kartlägga dessa problem och sedan ge patienten verktyg och strategier för att endera bli av med problemen och i de fall detta inte går, lära sig att leva med dem.

För att åstadkomma detta gör patienten och terapeuten gemensamt en beteendeanalys för att se hur patienten problembeteenden fungerar.