Motiverande samtal (MI, från engelskans “Motivational Interviewing”) är en klientcentrerad kommunikationsmetod som utvecklades av William R. Miller och Stephen Rollnick. Syftet med MI är att stärka en individs egen motivation till förändring genom att utforska och lösa ambivalens. Istället för att tala om för en person vad de ska göra, hjälper MI-praktiker individen att själv hitta sina skäl till förändring.

Metoden bygger på fyra grundprinciper:

1. Empati: Terapeuten visar genuint intresse och försöker förstå klientens perspektiv.
2. Utveckla diskrepans: Genom att hjälpa klienten att se skillnaden mellan deras nuvarande beteende och deras övergripande livsmål eller värderingar, kan motivationen för förändring öka.
3. Rulla med motstånd: Istället för att motsätta sig eller argumentera mot klientens motstånd, accepterar terapeuten det och utforskar det vidare.
4. Förstärka själveffektivitet: Terapeuten tror på klientens förmåga att förändras och uppmuntrar denna tro.

Genom att använda dessa principer och specifika kommunikationstekniker, som öppna frågor, bekräftelser, reflektioner och summeringar, stödjer MI-praktiker klienten i att hitta sin egen motivation till förändring.