KBT vid tvångssyndrom (OCD)

KBT vid tvångssyndrom

Tvångssyndrom är en sjukdom som drabbar ungefär 2% av befolkningen. De flesta som lider av tvångssyndrom har både tvångshandlingar och tvångstankar.

Tvångstankar är återkommande och ihållande tankar eller impulser som orsakar stark ångest, äckel eller obehag. Exempel på en tvångstanke kan vara: Tänk om jag blir smittad av någon farlkig sjukdom och dör.

Tvångshandlingar är handlingar som den drabbade gör för att minska eller förhindra en fruktad händelse. Exempelvis kan man upprepade gånger kontrollera att spisplattan är av innan man går ut.

En KBT behandling börjar med att patient och terapeut tillsammans gör en beteendeanalys av vilka situationer som utlöser patientens tvångssyndrom. Behandlingen handlar därefter om att den drabbade ska utsätta sig för det som känns skrämmande utan att utföra några säkerhetsbeteenden. Säkerhetsbeteenden är handlingar som på kort sikt dämpar ångesten men på lång sikt bidrar till att ångesten finns kvar. Ett exempel på detta kan vara att en tjugonde gång kontrollera om spisplattan är avstängd när man ska gå hemifrån.

Denna metod kallas exponering med responsprevention. Genom att utsätta sig för de skrämmande situationerna och samtidigt stå emot impulserna att utföra dessa olika säkerhetsbeteenden kommer patienten att märka att ångesten automatiskt klingar av och situationen kommer inte kännas lika skrämmande nästa gång.

KBT vid social fobi

KBT vid social fobi

Social fobi, som är en stark rädsla för att bli granskad och bortgjord är en av de vanligaste psykologiska problemen. Så många som 10-15 procent av den svenska befolkningen tros åtminstone någon gång i livet lida och begränsas av social fobi.

Forskning har visat sig att KBT är en effektiv behandling för social fobi och jämfört med medicinering så stannar effekten kvar även efter att behandlingen avslutats.

En behandling av social fobi börjar med en kartläggning av patientens problem. Man undersöker bl.a. hur tankar, känslor och beteenden samspelar i olika sociala situationer. Genom kognitiv omstrukturering kan man arbeta med olika dysfuntionella tankar som patienter har om sociala sitautioner. Dessa tankars sanningshalt går även att undersöka genom olika beteendeexperiment.

En annan viktig komponent i behandlingen av social fobi är exponering. Syftet med exponeringen är att genom att patienten närmar sig det som är svårt,istället för att undvika det, så kommer ångesten som är förknippad med de sociala situationerna att avta.

Läs mer om KBT behandling av social fobi på KBTguiden.se.

Depression

KBT vid depression

KBT vid depression

Depression behandlas effektivt med KBT. Forskning visar att KBT ger lika bra effekt som medicinering men att återfallsrisken är betydligt lägre efter en avslutat KBT behandling jämfört med efter medicinering.

En depressionsbehandling börjar ofta med en kartläggning av patientens livssituation och syn på livet . Därefter utformas ett individuellt behandlingsprogram utifrån patienten med både beteendeaktivering och i vissa fall även kognitiv omstrukturering. Även olika mindfulness tekniker kan användas i en depressionsbehandling.

Läs mer om behandling av depression på KBTguiden.se

Problemområden

Problemområden

KBT har visat sig effektiv vid en rad olika problemområden. Vanliga diagnoser kan vara depression, social fobi, tvångssyndrom, relationsproblem, olika fobier, långsvarig smärta, epilepsi, sömnproblem samt PTSD (post traumatisk stress syndrom). För i stort sett alla psykiska problem finns en behandling med KBT.

Behandlingen utformas dessutom ofta för att passa den enskilda patientens behov och därför kan exempelvis en depressionsbehandling se väldigt olika ut beroende på patientens behov.

De specifika behandlingstekniker som nämns under respektive diagnos är alltså enbart en av flera alternativ till hur en behandling kan utformas.

Forskning

KBT forskning

Forskning om KBT

KBT är en evidensbaserad terapiform. Det innebär att alla tekniker man använder i en KBT behandling är noga undersökta i syfte att få fram en så effektiv behandling som möjligt.

Forsking om KBT bedrivs på flera sätt. En vanlig metod är att göra metaanalyser där man systematiskt jämför tidigare undersökningar om olika terapiers effekt.

En annan vanlig metod är att jämföra en experimentgrupp som får behandling med en kontrollgrupp som kanske står på en väntelista för behandling.

Forskningsresultat

Paniksyndrom: En KBT-behandling omfattar vanligtvis 10-15 sessioner och mellan 80-90% blir panikfria efter genomförd behandling.

Social fobi: KBT behandling för social fobi kan med fördel ges i grupp. Resultat visar att KBT är jämförbar med medicinsk behandling men att effekten till skillnad från vid medicinering stannar kvar efter avslutat behandling.

OCD / Tvångssyndrom: Forskning visar att 65-85% blir bättre med en KBT behandling bestående av exponering med responsprevention. Även medicinering har visat sig kunna lindra symptomen men bara så länge medicineringen pågår. En kombination av KBT och medicinering kan i vissa fall fungera bra.

Depression: KBT ger lika bra resultat som medicinering. KBT minskar återfallsrisken jämfört med farmaka .

Bulimi nervosa: Forskning visar att omkring 75% av de som behandlats med KBT kan föväntas bli bättre. Även medicinsk behandling ger viss effekt men inte lika bra som KBT.

Forskning bedrivs även vid andra problem som alkoholism, ADHD, epilepsi, långvarig smärta och förstoppning.

Bild BW Jones

Teori

KBT teori

KBT teori

Även om KBT främst grundar sig på empirisk forskning så baseras mycket av de tekniker man använder sig av inom KBT på olika teorier. De största teorierna inom KBT är inlärningsteorin som utformats av bl.a. B.F. Skinner samt olika kognitiva teorier. Läs mer om detta under KBTs histora.

Inlärningsteori

Inlärningsteorin handlar om hur människan lär sig saker.

Den enklaste formen av inlärning är klassisk betingning som är en form av är form av inlärning där ett stimuli (sinnesintryck) kopplas ihop med ett annat sinnesintryck. I ett klassiskt experiment av Pavlov experiment på hundar. Läs mer om det här.

En annan form av inlärning är intrumentell inlärning även kallad operant betingning. Det handlar om att öka beteenden som leder till någon form av belöning och minska eller helt sluta med beteenden som leder till bestraffning. Det är alltså konsekvenserna som styr vårt handlande.

En tredje form av inlärning är modellinlärning som utvecklats av bl.a.a Bandura och den handlar om att vi lär oss genom att se på

Kognitiv teori

Kognitiv teori utgår från att psykologiska problem uppkommer av att en person har olika dysfunktionella grundantaganden eller scheman om jaget och omvärlden. Dessa grundantaganden påverkar i sin tur hur personen uppfattar och tolkar omvärlden. Har man grundantagandet att man själv är värdelös och inkompetent så reagerar man kanske annorlunda än om man hade grundantagandet att man var kompetent och värdefull. Läs mer om kognitiv teori här.

B F Skinner och duva

KBT historia

B F Skinner

Historia

KBT har sitt ursprung i både kognitiv terapi och i beteendeterapi.

Beteendeterapin, med förgrundsfigurer som B.F. Skinner och John Watson, uppkom som en kritik mot psykoanalysen. Man menade att psykoanalysen fokuserade alltför mycket på inre processer som man egentligen inte kunde veta något om. Inom beteendeterapin utgick man istället från observerbara beteenden vilka man försökte påverka med olika inlärningspsykologiska upptäckter som bl.a. klassisk och operant betingning. Exponering är en teknik som kommer från beteendeterapin.

Aaron Beck

Den kognitiva terapin grundades av psykoanalytikern Aaron Aaron Beck på 60-talet. Beck observerade att patienternas problem ofta grundades i olika felaktiga antaganden om sig själva, om andra och om omvärlden. Utifrån detta utvecklade Beck en terapiform för att direkt kunna förändra dessa tankar genom sk. kognitiv omstrukturering.

Begreppet KBT eller kognitiv beteendeterapi uppkom på 80-talet och kan syfta till allt ifrån ren beteendeterapi till Becks kognitiva terapi.

Under senare år har den s.k. tredje vågens beteendeterapi som delvis är en återgång till den ursprungliga beteendeterapin men med inspiration från buddhistiskt tänkande med tekniker som mindfulness och acceptans.

sunflower

Kännetecken för KBT

Kännetecken

  • KBT är en evidensbaserad terapi och använder tekniker med forskningsstöd.
  • KBT är inriktad på att avhjälpa de symtom patienten lider av.
  • KBT är vanligtvis en korttidsterapi, dvs i de flesta fall 1- 20 sessioner.
  • I KBT råder jämställdhet mellan terapeut och patient och båda arbetar tillsammans med att lösa patientens problem.
  • KBT utår från mål som gemensamt bestämts av patient och terapeut.
  • En KBT-session är väl strukturerade.
  • KBT använder sig av hemuppgifter som gör patienten aktiv och delaktig i terapin.
  • I KBT har inte terapeuten några hemligheter utan patienten räknas som expert på sitt eget liv.

Bild AllenHsu